Thursday, September 10, 2015

GEITMYRADAGEN 2015, 13. september

Geitmyradagen - det årlige familiearrangement i regi av aktører på Geitmyra - holdes søndag 13. september. På Geitmyradagen er det anledning til å stille med overskudd fra avlingen, med frø, noe du selv har laget eller annet - for å vise frem, selge eller bytte. Geitmyradagen er også en arena for utveksling av informasjon, kunnskap mv. Det er i tilfelle bare å stille på Geitmyradagen med det du måtte bringe. Lurere du på noe i den forbindelse er det mulig å kontakte Johanne Hannay på telefon 90 93 10 17

HØSTDUGNAD torsdag 10. september kl.18:00.

Parsellhagelaget holder høstdugnad på Geitmyra
torsdag  10. september kl. 18:00.
Vi håper så mange som mulig har anledning til å stille.
Blant oppgavene i år er:
- innsamling av nedfallsepler som kan brukes til eplepressing i Geitmyradagen
- samle inn øvrige nedfallsepler, kvist og søppel

Som vanlig serveres kaker og kaffe i det røde huset bak hønsehuset klokken 20.

Vel møtt!

Hilsen Styret i Geitmyra parsellhagelag

Friday, August 28, 2015

BØNDER I BYEN FESTIVALEN 2015

Lørdag 29. august går årets Bønder i byen festival av stabelen.
Den begynner kl. 14.00 og varer til kl. 24
Programmet finner du her!

Tuesday, June 9, 2015

VÅRMARKED PÅ GEITMYRA SØNDAG 14 JUNI

Hageselskapet Oslo Akershus arrangerer plantesalg og hagerelaterte aktiviteter på Geitmyra søndag 14. juni kl 12-16
Parselldyrkerne er mer enn velkomne til å delta. Gunn Apeland, som for litt siden var på Geitmyra og solgte planter til parselldyrkerne, er blant dem som stiller med planter til salgs.

Les mer om arrangementet på hageselskapet Oslo Akershus sin hjemmeside https://www.facebook.com/hageselskapetAkershus

Tuesday, May 12, 2015

PLANTESALG PÅ GEITMYRA

Tirsdag 19. mai kl. 18 blir det plantesalg i Geitmyra parsellhagelag.
Det er Gunn Apeland som selger planter hun selv har sådd, lokalproduserte, sunne og friske planter! Mange spennende sorter, noen gamle kulturskatter, andre er nye i Norden. Hun elsker å søke etter gode frøkvaliteter, teste ut, og lar oss være med å dyrke fram plantene. 
Følg med på FB- siden Gunns grønnsaker. Presentasjon av noe av utvalget er lagt ut der, mere kommer til etterhvert. Kun kontant salg.
Velkommen!

Sunday, May 3, 2015

VÅRDUGNAD, ONSDAG 6. MAI KL. 18 - 20

Bli med på  vårrydding og klargjøring av fellesarealene på Geitmyra! Vi håper mange har anledning til å stille i år.  Møt opp ved hønsegården; hvor dere får tildelt arbeidsoppgaver.

OPPGAVER DUGNAD:
·    Samle kvist og rydde litt i staudebed
·    Renske vannposter/-kummer
·    Rydde i redskapsboder
·    Fjerne smårusk og søppel på hele området
·    Vaske toaletter
·    Rydde langs gjerdet langs Kierschows gate – ymse hensatte gjenstande

På dugnadskvelden er det salg av løk og poter.

Etter dugnaden blir det servert kaffe og kaker i Rødstua og minikurs om kaffegrut

MINIKURS I KAFFEGRUT

6. MAI  KL. 20:00 i RØDSTUA ( etter dugnaden)
Siri Mittet har startet firmaet Gruten, som kanskje noen av dere i parsellhagestyret kjenner. Gruten er en bedrift som sirkulerer kaffeavfall til nye spennende produkter og formidler kunnskap om bruk av kaffegrut. Les mer på nettsiden: www.gruten.no.

Mittet bruker selv litt kaffegrut på parsellen sin, både i forkant av sesongen som gjødsel (direkte og som kompost) og underveis for å holde uønskede krypdyr borte. Kaffegrut speeder opp komposteringsprosessen og det kan være en idé å ha grut i komposten.

På minikurset får vi tips om bruk av kaffegrut (både hjemme og på parsellen). Mittet foreslår også å levere en ladning kaffegrut til parselllaget på et egnet sted (skjermet fra regn) ved jevne mellomrom gjennom sesongen.

Parsellene er klare for oppstart!

Nå er de pløyde parsellene freset opp og merket med snor og navnelapp. Da er det bare å ta frem spaden!

Saturday, March 28, 2015

Kurs i økologisk hagebruk

* Hvordan lykkes med økologisk hagebruk
* Planter og dyrkingsmetoder
* Sykdommer og skadedyr
Kurset holdes på Geitmyra skolehage over 3 torsdager i april,
torsdag 9. april, 23. april og 30. april kl 18-21. Kursavgift er kr. 1000.-
Kursholder er Nina Berge: Tlf 48236541
mail: nina.h.berge@gmail.com.
Arrangør: Oslo og omegn økologiske hagebrukslag

Wednesday, March 18, 2015

Selvdyrket mat fra byjord er ok!

Parsellhagelaget får av og til spørsmål om jordkvaliteten på Geitmyra. Er det forurensning fra biltrafikken som påvirker grønnsakene som dyrkes?

Tore Faller, leder av Oslo kommunale skolehaver, svarer at den siste undersøkelsen av dette er en analyse utført av Erik Joner i Bioforsk Jord og Miljø i 2012. Det er ikke jordanalyser, men en analyse av enkelte grønnsaker (gulrot, tomat og erter) og honning.
Hovedkonklusjonen er altså at "selvdyrket mat fra byjord er ok."
For en del år siden ble det tatt jordprøver fra Geitmyra, analysen ga samme konklusjon.

Våren 2015 på Geitmyra

Vårdugnaden blir onsdag 6. mai kl. 18 - 20.

Oppmerkingen av de pløyde parsellene vil starte i slutten av april.
Det er avhengig av når fresingen av jordene er ferdig, nærmere informasjon vil bli lagt ut når det nærmer seg.

Ordensreglene er revidert!


ORDENSREGLER OG RETTIGHETER FOR PARSELLDYRKERE I GEITMYRA SKOLEHAGE

LEIE
1. Private kan kun leie parsell for ett (1) år av gangen, men under normale forhold leies parsellen så lenge parselldyrkeren ønsker.

2. Geitmyra parsellhagelag står for tildeling av parseller i samarbeid med lederen for Oslo kommunale skolehager.

3. Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Beløpets størrelse fastsettes og innkreves av Geitmyra parsellhagelag. Parselleien er kr. 400,- og innmeldingsavgiften kr. 300,-. Leien gir rett til å disponere én parsell med de rettigheter og plikter nevnt her.

4. Nøkkel til port utleveres av styret mot et depositum på kr. 300,-. Nøkkelen skal innleveres Geitmyra parsellhagelag når leieforholdet opphører. Depositum betales da tilbake.

5. Parsellen, eller deler av den, kan ikke lånes bort, leies ut eller gis videre av leietaker selv. Oppdeling eller overdragelse av parseller kan kun foretas av styret.

6. Om leietaker er forhindret fra å stelle parsellen en sesong skal leietaker søke styret om permisjon.

STELL AV PARSELLEN
7. Dyrkingen skal være påbegynt senest 20. mai på parseller som ikke pløyes og senest 1. juni på pløyde parseller. Om dyrking ikke er startet ved disse datoene kan styret overdra parsellen til andre.

8. Parsellen skal kultiveres gjennom hele vekstsesongen.

9. Det skal tas hensyn til naboens lysforhold når vekster sås/plantes. Mange planter trenger lys fra én - helst to gode retninger. ("God" er syd, øst eller vest). Den som vil så/plante vekster, som kan bli over 1,5 m eller gir spesielt uheldig skyggevirkning for naboen, nærmere enn 1 m fra grensen til naboparsell, må avtale med naboen. Ved tvist kan styret, etter forvarsel, kutte eller fjerne vekster.

10. Bruk av plantevernmidler er ikke tillatt.

11. Parsellene skal kun benyttes som dyrkingsareal og det er ikke tillatt å sette opp større konstruksjoner, plattinger eller gjerde rundt parsellen.

12. Ved sesongens slutt skal pløyde parseller ryddes for stein, plast, store stive planter, kjepper og annet som kan være til hinder for pløyingen.

PLANTESYKDOMMER OG SKADEDYR
13. Settepoteter skal kjøpes av skolehagen for å unngå spredning av alvorlige potetsykdommer.

14. På grunn av fare for spredning av skadedyr og sykdommer er det ikke tillatt å ta med planter fra private hager etc.

15. Det er rapporteringsplikt til parsellhagelagets styre eller skolehageleder dersom særlig farlige eller mistenkelige sykdommer eller skadedyr oppdages.

16. Det kan når som helst innføres restriksjoner eller karantene dersom smittsomme sykdommer eller særlig farlige skadedyr påvises.

GRØNTAVFALL OG SØPPEL
17. Grøntavfall fra luking og avskjær skal legges på egen parsell eller på merket kompostplass. Grøntavfall skal ikke legges i søppelkassene.

18. Søppelkassene skal ikke brukes til grøntavfall eller glass. Er søppelkassene fulle må søppelet tas med hjem.

REDSKAPER, UTSTYR OG BODER
19. Parselldyrkere kan bruke parsellhagelagets redskaper, men disse må ikke fjernes fra området. Redskapene skal behandles pent, rengjøres og settes tilbake på plass i boden etter bruk (også vanningsutstyr). Ødelagt redskap meldes fra til styret i parsellhagelaget.

20. Redskapsbodene er til fellesutstyr. Alt som ikke er merket med navn er å anse som felles. Oppbevaring av privat utstyr i vekstsesongen skal begrenses, og må ikke hindre plasseringen av fellesutstyret eller muligheten for å søke ly for regnskurer på en behagelig måte.

21. I vekstsesongen skal møbler hovedsakelig stå utendørs. Det som ikke er merket med navn er til felles bruk. Private møbler og redskaper, som oppbevares ute, skal hensettes slik at de ikke hindrer plenklipping etc. Ingen gjenstander skal lagres i trær.

DIVERSE
22. Bruk av motorkjøretøy på området er ikke tillatt. Det er unntak for forflytningshemmede (blått kort) og for skolehageleders drift. Andre må eventuelt søke styret i parsellhagelaget om særskilt tillatelse.

23. Frukttrærne tilhører skolehagen og er i første rekke forbeholdt skolenes elever. Det er ikke tillatt å riste ned eller plukke frukt fra trærne før minst en uke etter skolestart i august. Fra slutten av august kan den enkelte plukke litt frukt fra trærne, men ikke mer enn at også andre og skolene kan få.

24. Porten står åpen i vanlig arbeidstid, mandag – fredag 9.00-16.00 og ved arrangementer, men skal ellers være låst.

25. Ved grilling på området skal det utvises forsiktighet. Engangsgriller skal ikke plasseres på gressplen eller annet brennbart materiale og det skal holdes avstand fra trærne. Varme engangsgriller skal ikke kastes i søppelkassene.

GENERELT
26. Overtredelse av reglene kan føre til opphør av leieforholdet.

27. Reglene kan ved behov forandres av Oslo kommunale skolehager og styret i Geitmyra parsellhagelag.

Sist oppdatert februar 2015 av styret i Geitmyra parsellhagelag,
i samråd med Tore Faller - leder Oslo kommunale skolehager.

Wednesday, January 21, 2015

Velkommen til Årsmøtet i Geitmyra parsellhagelag

Årsmøtet holdes 28. januar 2015 på Sagene Samfunnshus i Trinserud kl. 18:00.
Sakspapirene har blitt sendt ut til medlemmene på mail og i posten til de som ikke har mailadresse.
Ta kontakt hvis du ikke har mottatt sakspapirene eller har andre spørsmål angående årsmøtet.

Vi håper å se så mange som mulig og på et godt møte på Sagene samfunnshus!

Årsmøtet starter med et faglig innslag på ca. 45 minutter. Gunn M. H. Apeland fra Plantearven i Norsk institutt for skog og landskap kommer til oss. Hun har vært med i Plantearven fra omtrent oppstart, sitter i Landsstyret i Hageselskapet og går på hagesider på nett ofte under navnet Gunn M.

Gunn M. H. Apeland skal snakke om Plantearven, og arbeidet medlemmene gjør for å holde det gamle plantematerialet vårt i live. Hvorfor det er viktig å ivareta gamle sorter som er tilpasset vårt klima og våre døgnlengder, og hva alle kan bidra med for å hjelpe til med arbeidet. Ikke alt kan fryses ned på Svalbard, en del må dyrkes for å holdes i live. I tillegg vil hun så langt tiden rekker snakke om forkultivering av grønnsaker og andre hyggelige planterelaterte ting.
Foredraget avsluttes med at parsellhagelagets medlemmer kan stille spørsmål.
http://www.skogoglandskap.no/temaer/plantearven

Det blir servert kaker og drikke.

Hilsen
Styret Geitmyra parsellhagelag