Friday, November 7, 2014

Informasjon fra styret

Det ble ikke avholdt høstdugnad i år. Ansvarlig for dugnad Espen Haugen og Selahaiddin Ucbas har imidlertid gjort en stor innsats og supplert med nyinnkjøpte redskaper og foretatt vedlikehold på redskaper til felles bruk. Styret jobber også med å skaffe parsellhagelaget en egen eplepresse og eplekvern og orienterer seg nå i markedet.

Årsmøtet vil avholdes i løpet av januar 2015. Dere vil motta informasjon om tid og sted minst seks uker i forveien. Allerede nå minner vi om vedtektene som sier at "saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret minst en måned før årsmøtet holdes. Styret drøfter de innkomne forslag, og legger disse fram på årsmøtet sammen forslag til vedtak. Saker som ikke er oppført på sakslista, kan ikke behandles".

Oppgradering av Ring 2

Oppgraderingen av Ring 2 vil berøre skolehagen langs Griffenfelts gate. Vi har mottatt enkelte bekymringsmeldinger fra parselleiere som har merket seg at det er satt opp stikker i skolehagen langs Griffenfeltsgate. Tore Faller (leder av Oslo kommunale skolehager) informerer om at skolehagen kommer langt bedre ut av planene slik de foreligger nå  enn opprinnelig, og at det er resultat av en lang prosess. Stikkene som er satt opp i skolehagen markerer omtrent grensen for inngrepene og angir linjen for nytt gjerde (flettverksgjerde med klatreplanter). Flytting av internvei, boder og tap av jord unngås (ser det ut til). Tore legger også til at inngangen ved krysset Griffenfelts gate og Uelands gate vil bli nytt og bedre som resultat av planene.  Prosjektet beregnes ferdigstilt i 2016, men det er uvisst når arbeidene langs skolehagen vil starte. Styret vil så godt vi kan holde dere oppdatert.