Friday, April 24, 2009

Vårdugnad 6. mai kl.18

Onsdag 6. mai kl. 18-21 blir det vårdugnad på Geitmyra.

Parselldyrkere og andre interesserte inviteres til å gjøre en innsats med rydding og stell av fellesområder i skolehagen.

Møt opp ved det brune huset (gartnerbrakka). Her blir arbeidsoppgavene fordelt.
Underveis blir det servering av tyrkisk mat, og salg av settepoteter og setteløk.

Arr: Geitmyra Parsellhagelag

Wednesday, April 1, 2009

Kurs i økologisk hagebruk

De tre siste torsdagene i april kan du lære mer om hvordan du lykkes med en kjøkkenhage uten å bruke kunstgjødsel og giftige sprøytemidler.

Nina Berge har mange års erfaring med egen økologisk grønnsakshagehage i Nittedal. Hun er en erfaren kursholder innen hagebruk, kompostering og ville vekster og ugress som mat.

Kurset holdes på Geitmyra og koster kr. 500,-. Påmelding til Nina Berge, tlf. 48 23 65 41 eller nihel-b@online.no.

Gratis kurs i kompostering

Har du lyst til å lære hvordan du kan forvandle mat- og hageavfall næringsrik kompostjord? Renovasjonsetaten tilbyr gratis 3-timers kurs i samarbeid med Grønn Hverdag.

Se vårens kursdatoer.

På tide å kjøpe frø


Hos Runåbergs fröer i Sverige får du bestilt økologiske frø av diverse grønnsaker, urter og blomster. Mange av sortene egner seg spesielt godt i et nordisk klima.


Også Lindbloms Frö har økologiske frø tilpasset et skandinavisk klima.

Vedtekter for Geitmyra parsellhagelag


§ 1 Organisasjon

Geitmyra parsellhagelag ble stiftet 8. juni 2006.

Vedtektene ble godkjent samme dag.
Revidert på årsmøtet 26.09.06 og 03.11.09


§ 2 Formål

Utdanningsetaten ved Oslo kommunale skolehager er ansvarlig for drift og forvaltning av Geitmyra skolehage. Formålet med parsellutleie i Geitmyra skolehage er å gi beboerne i distriktet mulighet til å dyrke egne vekster. Parsellutleie ses på som et miljøskapende tiltak der brukerne kan komme sammen, dyrke felles interesser og utvikle bånd på tvers av kulturelle forskjeller. Geitmyra parsellhagelag organiserer parsellhagevirksomheten i Geitmyra skolehage.

Geitmyra parsellhagelag skal arbeide for:
· vern av Geitmyra som skole- og parsellhage.
· økt trivsel og aktivitet på området.
· at medlemmene tar ansvar for rydding og stell på felles utearealer og i redskapsboder.
· å opprettholde dialog og samarbeide med skolehagelederen for å fremme felles interesser.
· å inspirere og spre praktisk kunnskap om økologisk dyrking til eksisterende og nye medlemmer.


§ 3 Medlemskap

Enhver privatperson/organisasjon som leier parsell på Geitmyra er automatisk medlem av parsellhagelaget. Hver parsell har én stemme. Der flere personer driver én parsell i fellesskap, må de bli enige seg imellom om hvem som skal være den som avgir parsellens stemme. Én person kan ikke leie mer enn én parsell. Kun medlemmer kan velges inn i styret og representere laget.


§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og skal holdes hvert år. Tid og sted fastsettes av styret, og gjøres kjent for medlemmene med minst 6 ukers varsel.
Innkalling med saksliste og dokumenter som årsrapport, regnskap mm, sendes medlemmene minst 14 dager før møtet.
Årsmøtet skal:
· Velge ordstyrer, referent og to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å undertegne protokollen.
· Behandle årsrapport.
· Behandle og godkjenne regnskap.
· Fastsette kontingent som skal dekke avgift til Oslo kommune og drift av parsellhagelaget.
· Behandle og godkjenne arbeidsplan og budsjett for kommende år.
· Behandle vedtektsendringer.
· Velge leder og seks medlemmer til styret, etter forslag fra valgkomitéen.
· Velge valgkomité på tre medlemmer.
· Velge to medlemmer utenfor styret til å godkjenne regnskapet.
· Behandle øvrige saker på den utsendte sakslista.

Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret minst én måned før årsmøtet holdes. Styret drøfter de innkomne forslag, og legger disse fram på årsmøtet sammen med forslag til vedtak.
Saker som ikke er oppført på sakslista, kan ikke behandles.


§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det påkrevet, eller når en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må sendes ut skriftlig av styret minst 14 dager før møtet. Kun de saker som er oppført i sakslisten, kan behandles.


§ 6 Styret

Styret består av leder, kasserer og 5 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Styremedlemmer velges normalt med funksjonstid på 2 år.
Ved første ordinære årsmøte velges dog styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem med ett års funksjonstid.
Leder av Oslo kommunale skolehager har møterett på styremøter og skal ha tilsendt alle møtereferater.


§ 7 Styrets oppgaver

Styret leder arbeidet og forvalter midlene i samsvar med vedtektene, arbeidsplan, budsjett og på grunnlag av andre vedtak fattet av årsmøtet. Referater fra styremøtene med vedtak og avstemminger arkiveres. Lagets korrespondanse arkiveres. Kassereren fører regnskap for laget. Vedtak i styret avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, avgjør leders stemme. Et styrevedtak er gyldig når minst 3 styremedlemmer har stemt.
Til støtte i sitt arbeid har styret rett til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer/arbeidsgrupper.
Styret skal:
- Administrere innkjøp og vedlikehold av redskaper til felles bruk.
- Fastsette tid og arbeidsoppgaver for årets to fellesdugnader.
- Påse at ordensregler følges, og rapportere eventuelle brudd til skolehageleder.
- Tildele ledig parsell til den som til enhver tid står først på ventelisten.§ 8 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av styret eller medlemmer. Forslagene må være kommet inn til styret minst 1 måned før årsmøtet. Styret behandler innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet sammen med styrets forslag til vedtak. De foreslåtte vedtektsendringene skal sendes ut sammen med innkallingen. Gyldig vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte må det ikke gjøres vedtak om endringer i vedtektene, med mindre dette har vært diskutert på et ordinært årsmøte.


§ 9 Oppløsning

Forslag til oppløsning av laget legges fram av styret og varsles medlemmene skriftlig minst 2 måneder før årsmøtet.
Oppløsning av laget må behandles av årsmøtet og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Ved oppløsning av laget, overlates midlene til Oslo skolehagelag (administreres av leder av Oslo kommunale skolehager) til forvaltning i minst 5 år. Blir det innen denne perioden dannet et nytt lag innen samme område, kan dette laget overta midlene når vedtektene er godkjent. Dersom så ikke er tilfelle tilfaller midlene Oslo skolehagelag.