Wednesday, March 18, 2015

Ordensreglene er revidert!


ORDENSREGLER OG RETTIGHETER FOR PARSELLDYRKERE I GEITMYRA SKOLEHAGE

LEIE
1. Private kan kun leie parsell for ett (1) år av gangen, men under normale forhold leies parsellen så lenge parselldyrkeren ønsker.

2. Geitmyra parsellhagelag står for tildeling av parseller i samarbeid med lederen for Oslo kommunale skolehager.

3. Det betales en årlig avgift for leie av parsellen. Beløpets størrelse fastsettes og innkreves av Geitmyra parsellhagelag. Parselleien er kr. 400,- og innmeldingsavgiften kr. 300,-. Leien gir rett til å disponere én parsell med de rettigheter og plikter nevnt her.

4. Nøkkel til port utleveres av styret mot et depositum på kr. 300,-. Nøkkelen skal innleveres Geitmyra parsellhagelag når leieforholdet opphører. Depositum betales da tilbake.

5. Parsellen, eller deler av den, kan ikke lånes bort, leies ut eller gis videre av leietaker selv. Oppdeling eller overdragelse av parseller kan kun foretas av styret.

6. Om leietaker er forhindret fra å stelle parsellen en sesong skal leietaker søke styret om permisjon.

STELL AV PARSELLEN
7. Dyrkingen skal være påbegynt senest 20. mai på parseller som ikke pløyes og senest 1. juni på pløyde parseller. Om dyrking ikke er startet ved disse datoene kan styret overdra parsellen til andre.

8. Parsellen skal kultiveres gjennom hele vekstsesongen.

9. Det skal tas hensyn til naboens lysforhold når vekster sås/plantes. Mange planter trenger lys fra én - helst to gode retninger. ("God" er syd, øst eller vest). Den som vil så/plante vekster, som kan bli over 1,5 m eller gir spesielt uheldig skyggevirkning for naboen, nærmere enn 1 m fra grensen til naboparsell, må avtale med naboen. Ved tvist kan styret, etter forvarsel, kutte eller fjerne vekster.

10. Bruk av plantevernmidler er ikke tillatt.

11. Parsellene skal kun benyttes som dyrkingsareal og det er ikke tillatt å sette opp større konstruksjoner, plattinger eller gjerde rundt parsellen.

12. Ved sesongens slutt skal pløyde parseller ryddes for stein, plast, store stive planter, kjepper og annet som kan være til hinder for pløyingen.

PLANTESYKDOMMER OG SKADEDYR
13. Settepoteter skal kjøpes av skolehagen for å unngå spredning av alvorlige potetsykdommer.

14. På grunn av fare for spredning av skadedyr og sykdommer er det ikke tillatt å ta med planter fra private hager etc.

15. Det er rapporteringsplikt til parsellhagelagets styre eller skolehageleder dersom særlig farlige eller mistenkelige sykdommer eller skadedyr oppdages.

16. Det kan når som helst innføres restriksjoner eller karantene dersom smittsomme sykdommer eller særlig farlige skadedyr påvises.

GRØNTAVFALL OG SØPPEL
17. Grøntavfall fra luking og avskjær skal legges på egen parsell eller på merket kompostplass. Grøntavfall skal ikke legges i søppelkassene.

18. Søppelkassene skal ikke brukes til grøntavfall eller glass. Er søppelkassene fulle må søppelet tas med hjem.

REDSKAPER, UTSTYR OG BODER
19. Parselldyrkere kan bruke parsellhagelagets redskaper, men disse må ikke fjernes fra området. Redskapene skal behandles pent, rengjøres og settes tilbake på plass i boden etter bruk (også vanningsutstyr). Ødelagt redskap meldes fra til styret i parsellhagelaget.

20. Redskapsbodene er til fellesutstyr. Alt som ikke er merket med navn er å anse som felles. Oppbevaring av privat utstyr i vekstsesongen skal begrenses, og må ikke hindre plasseringen av fellesutstyret eller muligheten for å søke ly for regnskurer på en behagelig måte.

21. I vekstsesongen skal møbler hovedsakelig stå utendørs. Det som ikke er merket med navn er til felles bruk. Private møbler og redskaper, som oppbevares ute, skal hensettes slik at de ikke hindrer plenklipping etc. Ingen gjenstander skal lagres i trær.

DIVERSE
22. Bruk av motorkjøretøy på området er ikke tillatt. Det er unntak for forflytningshemmede (blått kort) og for skolehageleders drift. Andre må eventuelt søke styret i parsellhagelaget om særskilt tillatelse.

23. Frukttrærne tilhører skolehagen og er i første rekke forbeholdt skolenes elever. Det er ikke tillatt å riste ned eller plukke frukt fra trærne før minst en uke etter skolestart i august. Fra slutten av august kan den enkelte plukke litt frukt fra trærne, men ikke mer enn at også andre og skolene kan få.

24. Porten står åpen i vanlig arbeidstid, mandag – fredag 9.00-16.00 og ved arrangementer, men skal ellers være låst.

25. Ved grilling på området skal det utvises forsiktighet. Engangsgriller skal ikke plasseres på gressplen eller annet brennbart materiale og det skal holdes avstand fra trærne. Varme engangsgriller skal ikke kastes i søppelkassene.

GENERELT
26. Overtredelse av reglene kan føre til opphør av leieforholdet.

27. Reglene kan ved behov forandres av Oslo kommunale skolehager og styret i Geitmyra parsellhagelag.

Sist oppdatert februar 2015 av styret i Geitmyra parsellhagelag,
i samråd med Tore Faller - leder Oslo kommunale skolehager.

No comments:

Post a Comment